KalenderWereld.nl

  • |
  • |
  • Registreren

Algemene Voorwaarden Betalen na Ontvangst

Algemene Voorwaarden voor het Betalen na Ontvangst

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website,
uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van
MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw
aanvraag op de achteraf betaalservice van Multi Factor.

Artikel 1: Beoordeling aanvraag
1: Indien u enkel informatie aanvraagt over het achteraf betalen met MultiFactor B.V., leidt
deze aanvraag niet tot een overeenkomst. Evenmin biedt deze aanvraag garantie voor het
tot stand komen van een overeenkomst.
2: MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen
een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of
niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel
enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek
indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één
werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van MultiFactor B.V.
3: Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze
voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw verzoek wordt hiermee alsnog afgewezen.
De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog
uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole.
4: Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de
volgende informatie te verstrekken:
4.1.: Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland.
Dit adres mag geen postbusadres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te
beschikken binnen Nederland;
4.2: Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent;
4.3: Uw bankrekeningnummer.

Artikel 2: voorwaarden beoordeling achteraf betalen
Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
1: Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbusadres;
2: U bent 18 jaar of ouder;
3: U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen
verzoek/vordering daartoe ingediend;
4: U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling,
schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te
verkeren;
5: U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te
voldoen;
6: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing.
7: U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd.
8: De waarde van uw bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u
verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
9: Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling
gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u
uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke
wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan
beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd.
9: U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit
uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.

Artikel 3: Wijze van betalen
1: Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en
MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw
aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee
dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. U zult van
MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van
de bestelling. Deze factuur kan digitaal/per email/per post met een acceptgiro, automatische
incasso of een eenmalige machtiging worden verzonden.
2: Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan
een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan
MultiFactor te betalen.
3: MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling
en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
4: Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met
automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren
van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend
betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen.
5: Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige
machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de
(aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op
terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald.
6: MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op
grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
7:Multi Factor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan
een derde partij.

Artikel 4: Kosten betaalopdracht
1: Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend,
komen deze voor uw eigen rekening en risico.
2: Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u
verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.
3: Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u
toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit
voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke
betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden
geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de
verschuldigde hoofdsom bedraagt.
4: U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de
incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan Multi Factor
eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de
verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 5: Adreswijziging
1: Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail
wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres
indien geen adreswijziging is ontvangen.
U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de klantenservice van
MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: [email protected]

Artikel 6: betaaltermijn en betalingsvoorwaarden
1: Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 10 dagen na
factuurdatum geheel , zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te
zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.
2: Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het
verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
MultiFactor B.V. stuurt u een e-mail om u te wijzen op overschrijding van de
betalingstermijn.
3: Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een schriftelijke herinnering van
MultiFactor B.V. ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met
administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor
B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten zullen nogmaals worden verhoogd.
4:Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke
rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien
administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden
betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen.
5: Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V.
gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van
automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
6: Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve)
kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve)
kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling
van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling
in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde
(factuur)bedrag en btw.
7: Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van
incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het
door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde emailadres. Het niet (kunnen)
ontvangen van een email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen
van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

Artikel 7: Behandeling van persoonsgegevens
1: Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg
voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de
achteraf betaalservice van MultiFactor, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze
gegevens zullen gebruikt worden voor het beoordelen van uw aanvraag , ter voorkoming en
bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiFactor B.V. een
gegevenstoets uit voeren.
2: Deze gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te
gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van
MultiFactor B.V. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste
bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Multi Factor B.V. wordt
gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan.
3: Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste
bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar
relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor Multi Factor B.V. en haar
opdrachtgevers te beperken. Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve
van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van
gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien. De verwerking van
persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
4: Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor B.V. gebruikt worden om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor
worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden.
MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens. MultiFactor B.V. verwijst u voor
verdere informatie naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen
MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1: MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar
opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op
grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MultiFactor B.V. is nimmer
aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2: Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde
met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet
nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Privacy Statement MultiFactor B.V.
MultiFactor hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en de verwerking van
persoonsgegevens. Indien u de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van
MultiFactor worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming
met de Nederlandse wetgeving.
Door het bezoeken van de website of indien u gebruik maakt van de diensten van
Multifactor, gaat u akkoord met het privacybeleid.
MultiFactor (en MultiSafepay) nemen de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
bijzonder serieus. Wij willen expliciet benadrukken dat wij handelen conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Gedurende uw bezoek op deze website kan het mogelijk zijn dat MultiFactor
persoonsgegevens van u verzamelt. MultiFactor wil echter benadrukken dat uw privacy
wordt gerespecteerd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Socialmedia

KalenderWereld.nl 8.7 /10 - 3075 beoordelingen op Kiyoh.nl

© Copyright 2020 KalenderWereld.nl - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce