KalenderWereld.nl

 • |
 • |
 • Registreren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RealAxe VOF

Versie geldig vanaf: 12-04-2009

Artikel 1 Definities

 1.  
  1. RealAxe VOF: VOF RealAxe, statutair gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50361767

  2. Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met RealAxe.

  3. Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door RealAxe VOF. Hier valt zeker onder te verstaan: beeld en geluidsdragers en andere kado artikelen in de ruimste zin van het woord.

  4. Website van RealAxe VOF: De websites die door RealAxe VOF worden beheerd. Deze websites zijn te bereiken via www.antoinet.comwww.kalenderwereld.nl en www.dedvdexpress.com.

  5. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door RealAxe VOF georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij RealAxe VOF en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

  6. Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.

  7. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan RealAxeVOF en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1.  
  1. De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat RealAxe VOF deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van RealAxe VOF die strekken tot de verkoop van producten.

  3. De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met RealAxe VOF

  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

  6. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van RealAxe  VOF op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RealAxe VOF kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. RealAxe VOF is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1.  
  1. Bij de op de website van RealAxe VOF aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

  2. De op de website van RealAxe VOF aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

  3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat RealAxe VOF op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

  4. RealAxe VOF verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4: Tot stand komen overeenkomst

 1.  
  1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door RealAxe VOF uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en RealAxe VOF akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

  2. Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten via de website van RealAxe VOF alsmede een op papier gesloten overeenkomst

  3. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van RealAxe VOF ondertekend door RealAxe VOF retour is ontvangen of zodra RealAxe VOF overgaat tot levering van producten.

  4. Het staat RealAxe VOF altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan RealAxe VOF zal RealAxe VOF dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

 

Artikel 5 Levering

 1.  
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  2. Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door RealAxe VOF een nadere levertijd opgegeven, waarbij RealAxe zal trachten altijd binnen zeven (7) dagen levering te doen geschieden. Indien deze termijn wordt overschreden komt klant het recht toe de overeenkomst te ontbinden.

  3. Levering van producten vindt plaats op een door de klant te bepalen adres. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. Bij retournering van producten heeft klant recht op een vergoeding van de door klant gemaakte verzendkosten.

Artikel 6 Retournering van Producten

 1.  
  1. Indien een klant een product via de website van RealAxe VOF bestelt heeft klant het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan RealAxe VOF te retourneren, waarna RealAxe VOF binnen uiterlijk dertig (30) dagen het aankoopbedrag terug stort aan klant. De verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de klant.

  2. Wanneer audio-dragers en/of geluidsdragers levert, kunnen deze uitsluitend geretourneerd worden wanneer de verzegeling van deze producten intact is gelaten.

  3. In aanvulling op artikel 6.2, gaat hetgeen bepaald in artikel 6.1 alleen op indien de producten compleet, in originele staat en onbeschadigd worden geretourneerd. Eventuele schade toegebracht aan de door klant retourneerde producten worden verrekend met het terug te boeken aankoopbedrag.

  4. RealAxe VOF is nimmer verplicht het aankoopbedrag terug te storten indien een geretourneerd product niet: compleet is, in originele staat verkeert en/of beschadigd is.

Artikel 7 Garantie

 1.  
  1. Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient klant direct na ontdekking op het vervoersdocument aan te tekenen en RealAxe VOF hiervan op de hoogste stellen.

  2. Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan RealAxe VOF zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

  3. Klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door RealAxe VOF geleverde producten. Wanneer klant dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie.

  4. De door RealAxe VOF geleverde producten hebben een garantietermijn van één (1) maand, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.

  5. Indien de door klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient klant RealAxe VOF een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen.

  6. Eventuele aanspraken van klant op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

Artikel 8 Prijs & Betaling

 1.  
  1. Op de website van RealAxe VOF vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

  2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop RealAxe VOF geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

  3. Het staat klant vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door vertegenwoordigers van RealAxe VOF.

  4. Het totale factuurbedrag dient binnen drie dagen na levering overgemaakt te worden de bankrekening van RealAxe VOF.

  5. Indien klant wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de klant.

  6. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan RealAxe VOF gemeld te worden, waarna RealAxe VOF het bedrag zal corrigeren.

  7. Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

  8. Het staat klant vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door vertegenwoordigers van RealAxe VOF.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

 1. De door RealAxe VOF geleverde producten blijven eigendom van RealAxe VOF tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met RealAxe VOF gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Ingeval RealAxe VOF een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van RealAxe VOF vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1.  
  1. RealAxe VOF sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door RealAxe VOF geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van RealAxe VOF, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

  2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekerings- overeenkomst in het betreffende geval voor rekening van RealAxe VOF komt.

  3. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RealAxe VOF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RealAxe VOF toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

  4. RealAxe VOF is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.

  5. Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 10.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van RealAxe VOF beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  6. De klant vrijwaart RealAxe VOF tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

Artikel 11: Overmacht

 1. RealAxe VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. RealAxe VOF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als RealAxe VOF gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekking waarbij RealAxe VOF partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Klant en RealAxe VOF zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten


Artikel 13: Algemene Voorwaarden voor het Betalen na Ontvangst

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website,
uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van
MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw
aanvraag op de achteraf betaalservice van Multi Factor. 

Artikel 13.1: Beoordeling aanvraag
13.1.1: Indien u enkel informatie aanvraagt over het achteraf betalen met MultiFactor B.V., leidt
deze aanvraag niet tot een overeenkomst. Evenmin biedt deze aanvraag garantie voor het
tot stand komen van een overeenkomst. 
13.1.2: MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen
een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of
niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel
enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek
indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één
werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van MultiFactor B.V.
13.1.3: Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze
voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw verzoek wordt hiermee alsnog afgewezen.
De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog
uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole.
13.1.4: Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de
volgende informatie te verstrekken: 
13.1.4.1: Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland.
Dit adres mag geen postbusadres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te
beschikken binnen Nederland;
13.1.4.2: Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent;
13.1.4.3: Uw bankrekeningnummer. 

Artikel 13.2: voorwaarden beoordeling achteraf betalen
Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de
volgende voorwaarden te voldoen: 
13.2.1: Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbusadres;
13.2.2: U bent 18 jaar of ouder;
13.2.3: U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen
verzoek/vordering daartoe ingediend;
13.2.4: U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling,
schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te
verkeren;
13.2.5: U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te
voldoen;
13.2.6: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing.
13.2.7: U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd.
13.2.8: De waarde van uw bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u
verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
13.2.9: Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling
gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u
uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke
wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan
beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd.
13.2.10: U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit
uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen. 

Artikel 13.3: Wijze van betalen
13.3.1: Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en
MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw
aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee
dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. U zult van
MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van
de bestelling. Deze factuur kan digitaal/per email/per post met een acceptgiro, automatische
incasso of een eenmalige machtiging worden verzonden.
13.3.2: Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan
een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan
MultiFactor te betalen.
13.3.3: MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling
en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
13.3.4: Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met
automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren
van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend
betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. 
13.3.5: Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige
machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de
(aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op
terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald. 
13.3.6: MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op
grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
13.3.7:Multi Factor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan
een derde partij. 

Artikel 13.4: Kosten betaalopdracht
13.4.1: Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend,
komen deze voor uw eigen rekening en risico.
13.4.2: Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u
verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. 
13.4.3: Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u
toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit
voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke
betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden
geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de
verschuldigde hoofdsom bedraagt.
13.4.4: U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de
incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan Multi Factor
eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de
verschuldigde hoofdsom bedraagt. 

Artikel 13.5: Adreswijziging
13.5.1: Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail
wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres
indien geen adreswijziging is ontvangen. 
U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de klantenservice van
MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: [email protected] 

Artikel 13.6: betaaltermijn en betalingsvoorwaarden
13.6.1: Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 10 dagen na
factuurdatum geheel , zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te
zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.
13.6.2: Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het
verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
MultiFactor B.V. stuurt u een e-mail om u te wijzen op overschrijding van de
betalingstermijn. 
13.6.3: Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een schriftelijke herinnering van
MultiFactor B.V. ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met
administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor
B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten zullen nogmaals worden verhoogd.
13.6.4:Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke 
rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien
administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden
betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. 
13.6.5: Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V.
gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van
automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
6: Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve)
kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve)
kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling
van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling
in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde
(factuur)bedrag en btw.
13.6.7: Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van
incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het
door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde emailadres. Het niet (kunnen)
ontvangen van een email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen
van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten. 

Artikel 13.7: Behandeling van persoonsgegevens
13.7.1: Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg
voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de
achteraf betaalservice van MultiFactor, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze
gegevens zullen gebruikt worden voor het beoordelen van uw aanvraag , ter voorkoming en
bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiFactor B.V. een
gegevenstoets uit voeren.
13.7.2: Deze gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te
gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van
MultiFactor B.V. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste
bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Multi Factor B.V. wordt
gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. 
13.7.3: Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste
bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar
relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor Multi Factor B.V. en haar
opdrachtgevers te beperken. Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve
van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van
gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien. De verwerking van
persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 
13.7.4: Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor B.V. gebruikt worden om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor
worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden. 
MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens. MultiFactor B.V. verwijst u voor
verdere informatie naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen
MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. 

Artikel 13.8: Aansprakelijkheid
13.8.1: MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar
opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op
grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MultiFactor B.V. is nimmer
aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
13.8.2: Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde
met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 13.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet
nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 
Privacy Statement MultiFactor B.V. 
MultiFactor hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en de verwerking van
persoonsgegevens. Indien u de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van
MultiFactor worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming
met de Nederlandse wetgeving.
Door het bezoeken van de website of indien u gebruik maakt van de diensten van
Multifactor, gaat u akkoord met het privacybeleid. 
MultiFactor (en MultiSafepay) nemen de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
bijzonder serieus. Wij willen expliciet benadrukken dat wij handelen conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. 
Gedurende uw bezoek op deze website kan het mogelijk zijn dat MultiFactor
persoonsgegevens van u verzamelt. MultiFactor wil echter benadrukken dat uw privacy
wordt gerespecteerd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Socialmedia

KalenderWereld.nl 8.7 /10 - 3075 beoordelingen op Kiyoh.nl

© Copyright 2020 KalenderWereld.nl - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce